دوشنبه, ژانویه 17تیتر11

فروش جوجه و انواع طیور

جوجه گوشتی راس بیشترین سهم را در بین نژادهای پرورشی ایران دارد.

جوجه گوشتی راس بیشترین سهم را در بین نژادهای پرورشی ایران دارد.

فروش جوجه و انواع طیور
جوجه گوشتی راس بیشترین سهم را در بین نژادهای پرورشی ایران دارد.   جوجه گوشتی راس بیشترین سهم را در بین نژادهای پرورشی ایران دارد.   نژاد گوشتی راس بیشتر از سایر نژادها بازده داشته و کیفیت گوشت بهتری دارد به همین دلیل انتخاب اول پرورش دهندگان مرغ و کسانی که جوجه ریزی می کنند می باشد.