یکشنبه, سپتامبر 26تیتر11

آپارتمان و املاک

شناخت مصالح ساختمانی

آپارتمان و املاک
معماری هنر اجرای نقشه های کشیده شده ی ساختمان به وسیله ی مواد و مصالح ساختمانی می باشد. مصالح ساختمانی دارای دو نوع سازه ای و غیر سازه ای هستنند که بر کیفیت معماری بنا تاثیر مستقیم دارند. یک معمار خوب باید بتواند از مصالحی که استفاده می کند شناخت کافی داشته و آن ها را به خوبی ارزیابی کند. این شناخت باید طوری باشد که معمار بتواند وضعیت فیزیکی و مکانیکی مصالح ساختمانی را شناخته و بتواند تاثیرپذیری مختلف این مصالح بر یکدیگر را به خوبی بررسی کند تا از حصول نتیجه دلخواه اطمینان حاصل کند. در دنیای معماری کنونی مسائل جدیدی مطرح گردیده است و به ناچار معماران و سازندگان ساختمان ها باید از آن ها طبعیت کنند مانند : سازگاری مصالح با طبیعت ، آسیب های زیست محیطی مصالح ساختمانی به کاربرده شده، گرمایش و سرمایش بنا براساس مصالح ساختمانی استفاده شده در ساخت آن،. استفاده درست از مصالح ساختمانی از یک...